عضویت در خبرنامه کنفرانس

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی مدیریت منابع انسانی

9 شهریور 1395

به گزارش از واحد خبر همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی

چکیده رشد و توسعه روز افزون دانش بشري ، نفوذ فن آوري اطلاعـات و ظهـور مباحثی چون مجازي سـازي،ارتباط بهنگـام ،بـی سـیم و تجلـی کلمـه  الکترونیک به ابتداي واژه هاي کلیدي نظیردولت و تجـارت باعث شد ، تا سازمانها بـیش از پـیش موجودیـت خـود را دچـار تغییـر و تحول ببیند .این عوامل باعث شده است تا دنیا بـه شـبکه اي از تعـاملات الکترونیکی تبدیل شود و بدنبال آن بـسیاري از رویکردهـاي مربـوط بـه مدیریت منابع تغییرم اهیت دهد و در این میان بحث درزمینه مهمتـرین منابع یک سازمان یعنی مدیریت منابع انسانی الکترونیک توجه بسیاري از محققین را به خود جلب نماید.امروزه دغدغه بسیاري از سازمانها بحث منابع انسانی است و اینکه چگونـه مـی تواننـد از فـن آوري اطلاعـات در مدیریت منابع انسانی استفاده نم ود .براي بسیاري ممکن است این سوال پیش آید که، با اضافه نمودن  به ابتداي مدیریت منـابع انـسانی چـه چیز رخ می دهد و آیا این امر باعث اثربخشی مدیریت منابع انسانی مـی گردد یا خیر ؟

مدیریت منابع انسانی اثربخش در سازمان قبل از اینکه به بحث اثربخشی مدیریت منابع انسانی پرداخته شود بهرت است تا ادبیات مربوط به اثربخش روشن و یکسان باشد ،بدین منظـور در این مقاله از دو تعریف در خصوص اثربخشی استفاده شده است: اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهـداف تعیـین شـده . بـه بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد کـه تاچـه میـزان از تلاشـهاي انجـام شــــده، نتــــایج موردانتظــــار را بــــدنبال داشــــته اســــت. .(1( پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنـی انجـام دادن کارهـاي درسـت . از نگاه دراکر؛ اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود(2( این تعاریف را می توان براي مدیریت منـابع انـسانی نیـز بکـار بـرد . اگـر مدیریت منابع انسانی در تحقـق اهـداف خـود موفـق باشـد مـی گـوئیم مدیریت منابع انسانی اثربخش . اما قبل از آن بهتـر اسـت تـا بـا وظـایف مدیریت منابع انسانی بصورت خلاصه اشاره شود. براي دهها سال اجراي وظایف انتخاب ،آموزش و جبران خدمت کارکنـان وظایف اصلی حوزه اي به نام مدیریت کارکنان بود.(3( اما با ظهـور مـدیریت منـابع انـسانی در دهـه 1980 فـصل جدیـدي در مدیریت منابع انسانی تک امل یافت . مدیریت منابع انسانی رویکردي جامع به مدیریت منابع کلیدي سازمان یعنی منابع انسانی است . مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردي از روي سودآوري به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردي ویژه به روابط کارکنان با تأکید بـر تعهـد و دو طرفـه بـودن آن است(4.( 

مدیریت منابع انسانی و ارتباط با فن آوري اطلاعات بسیاري از نظریه پردازان تغییر رویکرد سازمانها به مدیریت منابع انسانی و همراستایی آن با اهداف استراتژیک سازمان را نفوذ فن آوري اطلاعـات در مدیریت منابع انسانی می دانند . زیرا محور توسعه منابع انسانی وجـود اطلاعات کاربردي و جدید است ، اما اطلاعات در یک فرآیند منطقی بهنام فن آوري اطلاعات میتواند بـه ایجـاد و توسـعه توانمنـدیهاي جدیـد در منابع انسانی کمک کند .براي اینکه نفوذ تکنولوژي و میزان پذیرش زیاد باشد و حاصل آن خلاقیت و تغییر شود، فن آوري اطلاعـات بوسـیله سیستمهاي اطلاعاتی در سازمان به مـدیریت منـا بع انـسانی کمـک مـی نماید و آنرا با استراتژي سازمان منطبق می نمایـد . بـا حـضور فـن آوري اطلاعات ، سازمانها دیگر مدیریت منابع انسانی را بخشی کوچـک و مجـزا در درون سازمان در نظر نمی گ یرند، بلکه آنرا در راستاي اهداف خود می بینند و معتقد ند که از طریق سیستمهاي اطلاعاتی م نشعب از فـن آوري اطلاعات می توان این امر را محقق ساخت. یکی از این سیستمهاي اطلاعاتی که بسیار نیز نوپا و تازه می باشـد و بـه علت نفوذ چـشمگیر فنـاوري اطلاعـات مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک است که در قالب سیـستم هـم افزایی الکترونیک ب ه سازمان عرضـه مـی شـود ،که درادامـه توضـیح داده خواهد شد. 9 10 و مدیریت منابع انسانی الکترونیک هم افزایی الکترونیک هم افزایـی الکترونیکـی متفـاوت وتوسـعه یافتـه تـر از دیگرسیـستمهاي اطلاعاتی است . درحالیکه دیگرسیستمها متناسب با نوع،وضعیت وماهیت سازمان استفاده وبا توجه ب ه وظیفه اي که دارنـد در سـازمان نـصب و راه 11 اندازي می شوند ، (همانند سیستم حسابداري ، مدیریت منابع انـسانی و برنامه ریزي منابع سازمانی ، مدیریت ارتباط با مشتري  و مـدیریت  زنجیره تامین )، اما هم افزایـی الکترونیـک یـک سیـستم اداري پیـشرو جامع مبتنی برشبکه وب و در واقع گسترش یافته سیستم برنامه ریـزي منابع سازمانی است که همـه سیـستمهاي فـوق را بـصورت زیرسیـستم درخود جاي داده است و بوسیله آن همه اطلاعات بین افـراد توزیـع مـی شــود. ایــن سیـستم سـازمان را قــادر مــی ســازد تــا همــه فراینــدها و عملیاتهـایش را از قبیـل: مــدیریت روابــط مــشتري، ســرویس خــدمات مـشتري، جریـان الکترونیکـی کـار، مـدیریت دانـش واسـناد و مـدارك، بازاریابی و برنامه هاي فروش، استخدام، برنامـه ریـزي منـابع، پورتالهـاي وب ، گزارش دهی به هنگام مدیریت کند.

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت و کارآفرینی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

برچسب ها : همایش ، همایش بین المللی ، معرفی همایش ، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا :مقاله ، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس ، گواهی نامه همایش ، چاپ مقالات ،نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی ایران ، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله ، اکسپت مقاله ، اکسپت مقالات ، نمایه شدن مقاله ، نمایه شدن مقالات ، ارسال گوهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله ، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی ایران ، راهنمای نگارش مقاله ، فراخوان مقاله ، ثبت


587
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
مرکز همایش