عضویت در خبرنامه کنفرانس

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

محورهاي پيشنهادي خانه كارآفرينان ایران در حوزه كارآفريني

11 شهریور 1395

به گزارش از واحد خبر مرکز همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد.از اين رو در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان ، توليد كنندگان ، سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.

آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است كه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش ، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي شود.

در اين رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربيات حاصله فهرستي از موضوعات قابل تحقيق در سطح كارشناسي ارشد( و بعضا " در سطح دكتري) بصورت پروژه تحقيقاتي يا پايان نامه يا هر گونه تحقيق ديگري بطور خاص و در سطح مشخصي بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني:

 

جنبه هاي اقتصادي كسب و كار

ويژگي هاي روانشناختي و فردي

عوامل اجتماعي ونقش دولت

آموزش كارآفريني

نقش شركتهاي كوچك

نقش استراتژي و عوامل سازماني

تكنولوژي اطلاعات

 

1- جنبه هاي اقتصادي كسب و كار:

بررسي علل و عوامل عدم موفقيت كارآفرينان در ايجاد كسب و كارهاي جديد

مطالعه و بررسي فرآيند ايجاد كسب و كار توسط كارآفرينان و ارائه الگوي رفتاري آنان د رصنايع مختلف

بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات كارآفرينانه شركتها بر اساس الگوي شومپيتر

بررسي انواع كارآفرينان در ساختار اقتصادي (ارتباط نوع فرصتهاي اقتصادي و نوع كارآفرينان)

بررسي شيوه هاي تاُمين مالي براي حمايت از كارآفرينان

نقش كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد

رويه ها و روش هاي مالي در موسسسات كارآفريني

نقش كارآفريني در احياي صنايع رو به زوال

نقش كارآفريني و اشتغال زايي( بويژه جوانان)

بررسي رابطه بين ارزشها و قوانين اسلامي و اشاعه فرهنگ كارآفريني كارآفريني و موُسسات خيريه

جهاني شدن (Globalization ) و كارآفريني

جايگاه كارافريني در نظريات توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم

كارآفريني در بخش كشاورزي

 

2- ويژگي هاي روانشناختي و فردي: بررسي علل خروج نيروهاي كليدي شركت ها و تجزيه روند ادامه آينده شغلي آنها در بخش هاي صنعت و خدمات

شناسايي كارآفرينان موفق و ارائه الگوي موفقيت آنها در بخش صنعت و خدمات

بررسي ويژگي هاي شخصيتي (Traits ) و روانشناسي كارآفرينان فردي( Entrepreneurs)

بررسي ويژگي هاي شخصيتي - روانشناسي كارآفرينان سازماني ( Intrapreneurs)

بررسي متغير هاي تسهيل كننده و نيازهاي مختلف كارآفرينان در صنايع مختلف

مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني بين ايران و امريكا

مطالعه در خصوص ويژگي ها و انگيزه هاي كارآفرينان زن

نقش والدين در تربيت و ايجاد خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي در كارافرينان

اخلاق كارآفريني( Entrepreneurship ethics)

تفاوت بين مديران و كارآفرينان در بخش صنعت و خدمات ايران

عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان

مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني در صنايع مختلف ايران

بررسي و تطبيق ويژگي هاي كارآفرينان در صنعت و خدمات

 

3- عوامل اجتماعي ونقش دولت: بررسي و مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي كارآفرينان در صنايع مختلف

بررسي نقش ساختارهاي حقوقي و قانوني در توسعه كارآفريني

بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي كارآفرينان

بررسي نقش سياست هاي حمايتي دولت در توسعه صنعتي و ايجاد شركت هاي جديد

نقش دولت در ايجاد مراكز آموزش و ترويج كارآفريني

بررسي جنبه هاي قانوني و حقوقي ايجاد يك فعاليت جديد در قالب يك شركت

نقش رسانه هاي گروهي در ترويج كارآفريني در جامعه

ارائه الگوي شبكه كارآفريني و ارائه آن

موانع كارآفريني در كشورهاي جهان سوم

ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران

بررسي عوامل جامعه شناختي در كارآفريني

تأثير هنر بر استعداد كارآفريني

 

4- آموزش كارآفريني: طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان در خصوص كارآفريني

طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دانشگاه

مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني

ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفريني

ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين ( Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي

 

5- نقش شركتهاي كوچك: بررسي و تجزيه و تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي - توزيعي فرانشيز (Franchise) در ايران

نقش شركتهاي كوچك در توسعه اقتصاد

بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصتهاي كارآفريني

نقش فرانشيز در توسعه كارآفريني

ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين

مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي

بررسي زمينه هاي كارآفريني در صنايع كوچك ايران

نقش فرانشيز در اشتغال زائي و توسعه اقتصادي

 

6- نقش استراتژي و عوامل سازماني: ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي كارآفرينانه و Capital Venture

بررسي استراتژي هاي كارآفريني سازماني در رشد و بقاي شركتها رابطه مديريت، رهبري و فرهنگ در مؤسسات كارآفرين

نقش تيم مديريت در كارآفريني (سازماني)

ارتباط چرخه عمر سازمان با كارآفريني

اثربخشي در مؤسسات كارآفرين و مقايسه با مؤسسات غير كارآفرين

ارتباط بين بازاريابي و كارآفريني

دورنماي كارآفريني در قرن 21 و پيامدهاي آن براي ايران

توسعه ساختارهاي زيربنايي كارآفريني در كشور

نقش ساختار و استراتژي در مؤسسات كارآفريني

ايجاد تيمهاي كارآفريني جهت رشد مؤسسه

چالشهاي مؤسسات داراي رشد سريع و كارآفرينانه

انحلال مؤسسات و شركتها در بخشهاي مختلف صنايع

تبيين مدل مديريت منابع انساني مبتني بر پرورش كارآفرين

 

7- تكنولوژي اطلاعات : نقش تكنولوژي اطلاعات و اينترنت در توسعه فرصتهاي كارآفريني

فرايند انتقال تكنولوژي و فرايند نوآوري در شركتهاي كارآفرين

بررسي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كارآفريني در ايران

طراحي سيستم اطلاعات كارآفريني در صنعت و خدمات

طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت و کارآفرینی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

برچسب ها : همایش ، همایش بین المللی ، معرفی همایش ، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا :مقاله ، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس ، گواهی نامه همایش ، چاپ مقالات ،نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی ایران ، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله ، اکسپت مقاله ، اکسپت مقالات ، نمایه شدن مقاله ، نمایه شدن مقالات ، ارسال گوهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله ، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی ایران ، راهنمای نگارش مقاله ، فراخوان مقاله ، ثبت


705
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
مرکز همایش